Zasady rekrutacji kandydatów
do świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2017/201
8

1.Szkoła nie prowadzi elektronicznego zapisu do świetlicy.

2. Zainteresowani przyjęciem dziecka do świetlicy rodzice są zobowiązani do złożenia wypełnionego wniosku o przyjęcie do świetlicy w sekretariacie SP 13 w Olsztynie. Wniosek można pobrać w sekretariacie SP 13 w Olsztynie lub tutaj

3. Wniosek składa się corocznie.

4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub ze względu inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

4. Harmonogram zapisów do świetlicy szkolnej SP 13 w Olsztynie na 2017/2018

1) Termin złożenia wniosku – do 7 IV 2017 r.

2) Wywieszenie listy przyjętych do świetlicy uczniów – do 14 IV 2017 r.

3) Przyjmowanie pisemnych odwołań od decyzji – do 21 IV 2017 r.,

4) Rozpatrzenie złożonych odwołań – do 28 V 2017 r.

5) Wywieszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2017/2018 – 5 V 2017 r.

5. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w procedurze terminie, następuje do 31 sierpnia 2017 r.

6. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela – wychowawcy w godzinach swojej pracy tj. od 6.45 do 16.45 w dniach w których odbywają się zajęcia dydaktyczno -opiekuńcze w szkole.