Zasady rekrutacji kandydatów
do klas pierwszych
w roku szkolnym 2017/2018

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie przyjmuje się dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły* na podstawie zgłoszenia rodziców (z urzędu), natomiast w dalszej kolejności - na wniosek rodziców - dziecko zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn będzie przebiegało w dwóch etapach:

I - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej (elektronicznie),

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. (przeprowadzonym bez udziału programu rekrutacyjnego w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami).

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2017 kończy 7 lat (urodzone w 2010 r.);

2) w roku 2017 kończy 6 lat (urodzone w roku 2011) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpoczną się 30 marca 2017 r. i winny trwać do 14 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie dziecka będzie dokonywane z wykorzystaniem systemu informatycznego tzw. elektronicznej rekrutacji „NABO”.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, jak również poprzez strony internetowe tych szkół.

Jeżeli szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami, będą mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji na wolne miejsca będzie ogłoszone w kwietniu 2017 r.

Rekrutację dzieci do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (termin i szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).


* Obwód Szkoły Podstawowej Nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 obejmuje ulice:

Al. Sybiraków, Al. Wojska Polskiego, Baczewskiego, Dąbrowskiego, Dragonów, Elektrownia Łyna, Fałata, Gietkowska, Jagiellońska do 43 nieparzyste i do 46 parzyste, Kasprowicza, Małeckiego, Nad Jarem, Oficerska, Parkowa, Plac Powstańców Warszawy, Puszkina, Radiowa, Rataja 1-15b i 16-32 parzyste,Sportowa, Wadąska, Żeromskiego do 7 i od 37.